DZIAŁAMY JAKO DORADCA UBEZPIECZENIOWYOPRACOWUJEMY KOMPLEKSOWE PROGRAMY UBEZPIECZENIOWEREPREZENTUJEMY KLIENTÓW PRZED UBEZPIECZYCIELAMIPOMAGAMY POSZKODOWANYM W WYPADKACHTWÓJ DORADCA NEGOCJATOR

Informacje prawne

2020-05-11

 

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń (brokerze ubezpieczeniowym)

 

Wypełniając obowiązki nałożone przez przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 poz. 2486) informujemy, że:

Ø       Nazwa brokera (firma, pod którą wykonywana jest działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń):

Dom Brokerski NEGOCJATOR Sławomir Grzegorz Bajczyk (Dom Brokerki NEGOCJATOR)

Ø      Adres siedziby:

ul. św. Ducha 23/1, 82-300 Elbląg

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: 5791178919; REGON: 170329432

Ø       Rodzaj wykonywanych czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń:

Dom Brokerski NEGOCJATOR jest brokerem ubezpieczeniowym. Wykonuje czynności w imieniu i na rzecz Klienta. Prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń co oznacza, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej udziela Klientowi porady, w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy, oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz rodzaj klienta, chyba że Klient złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z udzielenia porady.

Ø       Numer wpisu do rejestru brokerów:

Dom Brokerski NEGOCJATOR posiada zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia 8 kwietnia 1998 r. o numerze nr 337/98;

Ø       Adres strony internetowej, na której rejestr jest dostępny:

 https://rpu.knf.gov.pl

Ø       Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru brokerów:

Sprawdzenie wpisu do rejestru możliwe jest na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego po wypełnieniu formularza elektronicznego. Należy w nim podać żądane dane, szczególnie te, które identyfikują poszukiwany podmiot. Sprawdzenie wpisu do rejestru jest także możliwe w siedzibie Urzędu pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.

Ø       Informacja o posiadanych akcjach zakładów ubezpieczeń:

Dom Brokerski NEGOCJATOR informuje, że nie posiada akcji albo udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu oraz żaden zakład ubezpieczeń nie posiadana akcji ani udziałów Domu Brokerskiego NEGOCJATOR uprawniających do co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.

Informacja o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej:

Dom Brokerski NEGOCJATOR w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej otrzymuje wynagrodzenie, nazywane kurtażem brokerskim, jako prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej.

Informacja o możliwości złożenie reklamacji, skarg oraz pozasądowego rozwiązywania sporów:

 

Wszelkie zastrzeżenie dotyczące usług Domu Brokerskiego NEGOCJATOR. można zgłaszać:

v      pisemnie przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r poz. 1481, z późn, zm) na adres: Dom Brokerski NEGOCJATOR ul. Św. Ducha 23/1, 82-300 Elbląg

v       telefonicznie na numer 601 638 443 lub 601 598 540

v    osobiście w siedzibie Domu Brokerskiego NEGOCJATOR ul. Św. Ducha 23/1 82-300 Elbląg lub Oddziale Domu Brokerskiego NEGOCJATOR ul. Sikorskiego 4/1, 81-827 Sopot

v        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@negocjator.eu

Procedura rozpatrywania reklamacji dostępna na stronie internetowej www.negocjator.eu

Ø       Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Brokerski NEGOCJATOR przy ul. Św. Ducha 23/1, 82-300 Elbląg.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych, realizacji obowiązków do których zobowiązuje nas prawo, w tym szczególnie przepisy Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 poz.2486), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 poz. 1 000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Dom Brokerski NEGOCJATOR powołał Inspektora Ochrony Danych, od którego może Pani/Pan uzyskać informacje dotyczące operacji, które Administrator wykonuje na danych osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e.malec@negocjator.eu lub wysyłając korespondencję na adres: Dom Brokerski NEGOCJATOR ul. Św. Ducha 23/1, 82-300 Elbląg.

Jeśli Dom Brokerski NEGOCJATOR uzyskał od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres Inspektora Ochrony Danych podany powyżej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej www.negocjator.eu

2020-05-11

Klauzula informacyjna RODO

1.    Dom Brokerski NEGOCJATOR Sławomir Grzegorz Bajczyk, ul. Św. Ducha 23; 82-300 Elbląg, oświadcza, iż jest             administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych będących kontrahentami przedsiębiorstwa, osób fizycznych reprezentujących kontrahenta przedsiębiorstwa oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot, jako osoby do kontaktu/osoby odpowiedzialne za wykonanie zawartej Umowy.

2.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usług brokerskich.

3.    Dom Brokerski NEGOCJATOR Sławomir Grzegorz Bajczyk będzie przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, data i     miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer i seria dowodu osobistego, numer rejestracyjny pojazdu mechanicznego, dokumenty identyfikujące pojazd mechaniczny, dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami mechanicznymi, funkcja zawodowa, informacje o stanie majątkowym, a także dane dotyczące zdrowia.

4.    Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5.     Odbiorcami danych osobowych będą zakłady ubezpieczeń działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.     Dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia przez Dom Brokerski NEGOCJATOR Sławomir Grzegorz Bajczyk czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń w związku z zawartą Umową, a także przez okres 10 lat począwszy od dnia zakończenia współpracy w tym zakresie.

7.    Osobom,  o  których mowa w ust. 1,  przysługuje prawo do   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych. 

8.     Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

2020-05-11

Procedura przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów przez
                   Dom  Brokerski Negocjator Sławomir Bajczyk 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.       Procedura określa zasady składania i rozpatrywania reklamacji złożonych przez Klientów Dom Brokerski NEGOCJATOR Sławomir Grzegorz Bajczyk (dalej: Broker).

2.       Procedura została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 2279) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1881).

3.       Procedura niniejsza określa szczegółowy sposób przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów.

4.       Trwałym nośnikiem, o którym mowa w Procedurze, jest materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

§ 2 Tryb złożenia reklamacji, jej forma oraz terminy jej rozpatrywania

1.       Klient jest uprawniony do bezpłatnego złożenia Reklamacji dotyczącą usług świadczonych przez Brokera w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. 

2.       Klient zobowiązany jest do złożenia Reklamacji niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących jego zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia Reklamacji.

3.       Na życzenie Klienta zostanie przygotowane potwierdzenie złożenia Reklamacji, w formie żądanej przez Klienta.

4.       Reklamacja może być złożona przez Klienta w następujący sposób:

a)      w formie pisemnej – osobiście, bezpośrednio w miejscu siedziby Brokera,

b)      przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529 z późn. zm.) na adres Brokera,

c)       ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Brokera,

d)      w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:  reklamacje@negocjator.eu

5.       Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)      informacje umożliwiające Brokerowi zidentyfikowanie Klienta, którego Reklamacja dotyczy, oraz dane osoby składającej Reklamację,

b)      opis reklamowanej sytuacji,

c)       zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Brokera,

d)      określenie żądania Klienta.

6.       W  przypadku  gdy  dane  przekazane  przez  Klienta  w  związku  ze  złożoną  reklamacją,  nie  są wystarczające do jej rozpatrzenia, Broker niezwłocznie informuje Klienta o konieczności ich uzupełnienia.

7.       Broker rozpatruje Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności brokerskiej niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, z zastrzeżeniem, że jeżeli podmiot reklamacji jest bardziej skomplikowany lub wymaga uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów od Klienta, może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni.

8.       W przypadku wydłużenia terminu rozpatrzenia Reklamacji Broker informuje o tym fakcie Klienta, wskazując przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji.

9.       Treść odpowiedzi na Reklamację zawierać będzie co najmniej:

a)      uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że Reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta,

b)      wyczerpującą informacje na temat stanowiska Brokera w sprawie skierowanych zastrzeżeń,

c)       imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego, 

d)      określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi. 

10.   W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji Klienta treść odpowiedzi na Reklamację zawierać będzie również pouczenie o możliwości:

a)      wystąpienia  z  wnioskiem  o  rozpatrzenie  sprawy  do Rzecznika  Finansowego,  w trybie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty  rynku  finansowego  i  o  Rzeczniku  Finansowym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2017 r., poz. 2270 z późn. zm.);

b)      wystąpienia  z  wnioskiem  o  rozwiązanie  sporu w  drodze  pozasądowego postępowania do Rzecznika Finansowego;

c)       wystąpienia z powództwem przeciwko Spółce do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

 

§ 3 Postanowienia końcowe

1.       Broker podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2.       Procedura dostępna jest na stronie internetowej: www.negocjator.eu

3.       Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 22.04.2020 r.

SIEDZIBA FIRMY

82-300 Elbląg

ul. Świętego Ducha 23/1

tel. 55 237 08 48

fax 55 232 77 93

czynne: pon.-pt. 8:00-16:00


ODDZIAŁ POMORSKI

81-827 Sopot

ul. Sikorskiego 4/1

tel. 58 717 12 71

fax 58 717 12 73

czynne: pon.-pt. 9:00-17:00